AKTUELLT

Beachläger sommaren 2024

Beachsektorn

Anmälan till SVK’s Beachvolleybollläger på Rösjö Beach är öppen!

Extra årsmöte 21/11! OBS: NY TID! Mötet är ajournerat till 21:00! Samma datum och plats

Det ordinarie årsmötet som hölls 25/10 beslöt, av olika skäl, att hänskjuta ett antal frågor till ett extrainkallat årsmöte.
Detta kommer att hållas 21/11 i Satellitens klubbrum kl 21:00. De hänskjutna frågorna är markerade med rött och fetstil i dagordningen.


Välkomna!


 

 


Plats:    Konferensrummet Satelliten
Tid:      Måndagen den 21 november klockan 21:00
Kallade: Samtliga medlemmar


Förslag till dagordning


1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Årsmötets behöriga utlysning
4. Godkännande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av justeringsmän som jämte ordförande ska justera protokollet samt vara rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgifter för säsongen 2011/2012
11. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret
12. Val av
 1.föreningens och styrelsens ordförande för en tid av ett år
 2.ledamöter för en tid av ett år
 3.suppleanter för en tid av ett år
 4.revisorer och revisorssuppleant för en tid av ett år
 5.valberedning, varav en sammankallande, för en tid av ett år
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande