AKTUELLT

Beachläger sommaren 2024

Beachsektorn

Anmälan till SVK’s Beachvolleybollläger på Rösjö Beach är öppen!

Dagordning Årsmöte 2011

Årsmöte Sollentuna VK 2011

Plats:    Konferensrummet Satelliten
Tid:      Tisdagen den 25 oktober klockan 19:00
Kallade: Samtliga medlemmar

Förslag till dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Årsmötets behöriga utlysning
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av justeringsmän som jämte ordförande ska justera protokollet samt vara rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgifter för säsongen 2011/2012
 11. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret
 12. Val av
  1. föreningens och styrelsens ordförande för en tid av ett år
  2. ledamöter för en tid av ett år
  3. suppleanter för en tid av ett år
  4. revisorer och revisorssuppleant för en tid av ett år
  5. valberedning, varav en sammankallande, för en tid av ett år
 13. Övriga frågor